Verslo pradžia

Finansų valdymo svarba pradedančiajam verslininkui

Finansų valdymo svarba pradedančiajam verslininkui

Finansų valdymas yra vienas iš pagrindinių verslo proceso aspektų, lemiančių įmonės sėkmę ar nesėkmę. Kiekvienas pradedantis verslininkas susiduria su įvairiais finansiniais iššūkiais, tokiomis kaip lėšų trūkumas, biudžeto planavimo sudėtingumas ir likvidumo problemos. Tinkamas finansų valdymas yra esminis veiksnys, kuris padeda įmonėms veiksmingai funkcionuoti, augti ir prisitaikyti prie nuolat kintančios rinkos sąlygų.

Pradedančių verslininkų dažniausiai pasitaikantys finansų valdymo iššūkiai yra:

 • Finansinių išteklių trūkumas: Dauguma naujų įmonių pradeda veiklą su ribotais finansiniais ištekliais, todėl svarbu mokėti juos efektyviai paskirstyti.
 • Netinkamas biudžeto planavimas: Trūksta patirties ir žinių, kaip sudaryti ir vykdyti realų ir subalansuotą biudžetą, kuris atitiktų verslo tikslus ir strategijas.
 • Likvidumo problemos: Sunkumai užtikrinant, kad įmonė visada turėtų pakankamai lėšų, kad galėtų patenkinti savo trumpalaikius įsipareigojimus.

Siekiant įveikti šias problemas, svarbu suprasti ir taikyti efektyvius finansų valdymo principus ir praktikas, kurios bus detalizuotos šio darbo tolimesnėse skyriuose.

Finansų planavimas

Finansų planavimas yra gyvybiškai svarbus procesas, kuris padeda nustatyti, kaip verslas galėtų efektyviausiai naudoti savo finansinius išteklius siekiant pasiekti savo tikslus. Tai apima pajamų ir išlaidų prognozavimą, taip pat tikslų nustatymą ir biudžeto sudarymą.

Biudžeto sudarymas

 1. Pajamų ir išlaidų prognozavimas:
  • Įvertinti numatomas pajamas, remiantis pardavimų prognozėmis, rinkos analize ir kitais veiksniais.
  • Planuoti išlaidas, atsižvelgiant į operacines sąnaudas, investicijas, marketingą ir kitas potencialias išlaidas.
  • Sudaryti realistinį biudžetą, kuris padėtų efektyviai valdyti finansinius resursus.
 2. Finansinių priemonių paskirstymas:
  • Nustatyti prioritetines sritis, kurias reikia finansuoti, kad būtų pasiekti verslo tikslai.
  • Atsižvelgti į galimas finansavimo šaltinius ir jų sąlygas.

Finansinių tikslų nustatymas

 1. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai:
  • Nustatyti, kokių finansinių tikslų sieks įmonė artimiausiu metu ir ilgesniu laikotarpiu.
  • Įvertinti, kiek realus yra tikslų pasiekimas, atsižvelgiant į turimus resursus ir rinkos sąlygas.
 2. Finansinių rodiklių analizė:
  • Analizuoti, kurie finansiniai rodikliai yra svarbiausi įmonės veiklos efektyvumui vertinti.
  • Nustatyti, kaip šie rodikliai padės vertinti pasiektą pažangą ir nustatyti, ar reikia koreguoti verslo strategiją.

Finansų planavimas turėtų būti nuolatinis ir lanksčius procesas, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių verslo sąlygų ir užtikrina, kad verslas yra finansiškai sveikas ir tvarus.

Sąnaudų valdymas

Sąnaudų valdymas

Efektyvus sąnaudų valdymas yra esminis veiksnys, lemiantis įmonės pelningumą ir finansinį stabilumą. Pradedančiam verslininkui svarbu suvokti, kaip optimizuoti ir kontroliuoti sąnaudas, kad būtų užtikrintas verslo tvarumas ir konkurencingumas.

Fiksuotų ir kintamųjų sąnaudų analizė

 • Fiksuotos sąnaudos: Tai yra išlaidos, kurios išlieka nepakitusios nepriklausomai nuo gamybos apimties ar pardavimų. Pvz., nuoma, atlyginimai, draudimas.
 • Kintamosios sąnaudos: Tai sąnaudos, kurios keičiasi priklausomai nuo gamybos ar pardavimų apimties. Pvz., žaliavos, gamybos išlaidos.

Sąnaudų mažinimo strategijos

 • Efektyvumas: Peržiūrėti ir optimizuoti veiklos procesus, kad būtų sumažintos nereikalingos išlaidos.
 • Outsourcingas: Svarstyti, ar kai kurias funkcijas galima patikėti trečiosioms šalims efektyviau.
 • Technologijų naudojimas: Investuoti į technologijas, kurios gali padėti sumažinti sąnaudas ir padidinti produktyvumą.

Efektyvumo didinimo būdai

 • Procesų automatizavimas: Naudojant technologijas, automatizuoti pasikartojančius ir laiko reikalaujančius procesus.
 • Mokymai ir tobulinimasis: Investuoti į darbuotojų mokymus ir tobulinimąsi, kad jie galėtų efektyviau atlikti savo darbą.
 • Inovacijos: Nuolat ieškoti būdų, kaip gerinti produktus, paslaugas ir procesus, kad būtų padidintas verslo efektyvumas.

Investavimas ir finansavimas

Investavimas ir finansavimas yra esminiai komponentai, užtikrinantys verslo plėtrą ir augimą. Pradedantysis verslininkas turėtų suprasti įvairias investavimo ir finansavimo galimybes, taip pat su jomis susijusias rizikas ir naudas.

Investavimo galimybės ir rizikos

 • Aktyvų diversifikacija: Svarbu turėti įvairių tipų investicijas, siekiant sumažinti riziką.
 • Rizikos valdymas: Suprasti, kaip valdyti investicijų riziką, atsižvelgiant į verslo strategiją ir tikslus.
 • Grąžos ir likvidumo vertinimas: Analizuoti potencialią investicijų grąžą ir likvidumą.

Verslo paskolos ir subsidijos

 • Paskolų sąlygos: Išnagrinėti įvairių paskolų teikėjų sąlygas, palūkanų normas ir grąžinimo grafikus. Taip pat verta apsvarstyti tokias galimybes, kaip greita paskola verslui be užstato, kuri gali pasiūlyti lankstesnes grąžinimo sąlygas ar mažesnes palūkanas.
 • Subsidijos ir dotacijos: Ieškoti galimybių gauti vyriausybės ar kitų organizacijų teikiamas subsidijas ar dotacijas.

Įmonės vertės didinimas per finansavimo strategijas

 • Finansavimo struktūra: Sudaryti optimalią finansavimo struktūrą, kuri atitiktų verslo poreikius ir strategiją.
 • Kapitalo struktūra: Nustatyti, koks kapitalo derinys (svetimasis kapitalas, nuosavas kapitalas) yra tinkamiausias įmonės augimui finansuoti.
 • Verslo vertinimas: Reguliariai atlikti verslo vertinimą, siekiant nustatyti, ar finansavimo strategijos teikia tikėtiną naudą.

Pinigų srautų valdymas

Pinigų srautų valdymas

Įmonei sėkmingai veikti, būtina efektyviai valdyti pinigų srautus. Tai apima likvidumo užtikrinimą, grynųjų pinigų valdymą ir mokėjimų planavimą.

Likvidumo užtikrinimas

 • Pajamų ir išlaidų analizė: Nuolatinė pajamų ir išlaidų stebėsena, siekiant užtikrinti, kad įmonė visada galėtų patenkinti savo finansinius įsipareigojimus.
 • Atsargų valdymas: Optimalus atsargų lygio nustatymas ir priežiūra, siekiant išvengti perteklinių išlaidų.

Grynųjų pinigų valdymas

 • Banko sąskaitų valdymas: Efektyvus banko sąskaitų valdymas, siekiant maksimizuoti palūkanų grąžą ir minimalizuoti banko mokesčius.
 • Grynųjų pinigų saugojimas: Užtikrinti, kad įmonėje būtų saugiai laikomi grynaisiais disponuojami pinigai.

Mokėjimų planavimas

 • Mokėjimų grafikas: Sukurti ir laikytis mokėjimų grafiko, siekiant užtikrinti laiku vykdomus mokėjimus.
 • Sąskaitų priežiūra: Regularus įmonės sąskaitų patikrinimas, siekiant išvengti vėluojamų mokėjimų ir galimų baudų.

Nuolat stebėdami ir valdydami pinigų srautus, verslininkai gali užtikrinti, kad jų verslas būtų finansiškai stabilus ir pasirengęs įvairiems iššūkiams ir galimybėms.

Finansinės ataskaitomybės ir analizė

Sėkmingam verslo valdymui reikalinga išsami ir tiksliai atliekama finansinė ataskaitomybė bei analizė, kuri padėtų suprasti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Pagrindinės finansinės ataskaitos

 • Balanso lapas: Parodo įmonės turtą, įsipareigojimus ir nuosavą kapitalą tam tikru metu.
 • Pelnas ir nuostolis: Ataskaita, kuri parodo įmonės pajamas, išlaidas ir pelną ar nuostolį per tam tikrą laikotarpį.
 • Pinigų srautų ataskaita: Išsamiai aprašo pinigų srautus iš veiklos, investicijų ir finansavimo veiklos.

Rodiklių analizė ir vertinimas

 • Finansinių rodiklių skaičiavimas: Skaičiuoti ir analizuoti pagrindinius finansinius rodiklius, tokie kaip likvidumo, rentabilumo ir skolingumo rodikliai.
 • Trendų analizė: Stebėti, kaip keičiasi finansiniai rodikliai ir kiti svarbūs veiksniai laike, ir mokytis iš šių pokyčių.
 • Benchmarkingas: Palyginti įmonės finansinius rezultatus ir rodiklius su pramonės vidurkiais arba konkurentų rezultatais, siekiant identifikuoti galimybes tobulėti.

Įmonė, kuri atidžiai analizuoja savo finansines ataskaitas ir rodiklius, gali geriau suprasti savo veiklos stiprybes ir silpnybes, priimti pagrįstus strateginius sprendimus ir planuoti ateitį.

Finansų rizikos valdymas

Finansų rizikos valdymas

Verslo veikloje visada susiduriama su tam tikra rizika, kuri gali turėti įtakos įmonės finansinėms operacijoms ir bendram stabilumui. Pradedantysis verslininkas turėtų suprasti ir gebėti valdyti įvairias finansines rizikas.

Rizikos identifikavimas

 • Rinkos rizika: Supratimas apie rinkos pokyčius, konkurenciją, klientų elgseną ir kitus veiksnius, kurie gali paveikti pajamas.
 • Kreditinė rizika: Įvertinimas, kaip klientų, partnerių ar tiekėjų nemokėjimas gali paveikti įmonės finansus.
 • Likvidumo rizika: Supratimas, kaip trūksta lėšų gali paveikti įmonės gebėjimą patenkinti savo finansinius įsipareigojimus.

Rizikos mažinimo strategijos

 • Diversifikacija: Investicijų ir pajamų šaltinių diversifikacija, siekiant sumažinti priklausomybę nuo tam tikrų veiksnių.
 • Draudimas: Adekvatus draudimas, siekiant apsisaugoti nuo netikėtų nuostolių, pavyzdžiui, dėl avarijos, vagystės arba gamtinių katastrofų.
 • Finansinės priemonės: Galimybė naudotis įvairiomis finansinėmis priemonėmis, tokiose kaip opcionai arba valiutos keitimo sutartys, siekiant apsisaugoti nuo valiutos kurso, palūkanų normų ar kainų svyravimų.

Išvados

Efektyvus finansų valdymas yra gyvybiškai svarbus bet kuriam verslui, ypač pradedantiems verslininkams, siekiantiems stabilaus ir sėkmingo verslo augimo. Tai apima ne tik kasdienės veiklos, bet ir strateginio planavimo, analizės ir rizikos valdymo aspektus.

Rekomendacijos pradedančiajam verslininkui

 • Mokytis nuolat: Nuolatinis mokymasis ir informacijos ieškojimas yra būtini verslo ir finansų valdymo tobulinimui.
 • Konsultuotis su ekspertais: Nesibaimėkite kreiptis į finansų konsultantus, auditorius ar kitus ekspertus, kurie gali suteikti vertingų patarimų ir rekomendacijų.
 • Naudojimasis technologijomis: Modernių technologijų, tokiose kaip finansinės programinės įrangos ar įrankiai, naudojimas padeda efektyviau valdyti finansus.
 • Planavimas ir proaktyvumas: Būkite proaktyvūs, planuokite iš anksto ir visada būkite pasirengę prisitaikyti prie pokyčių.

Tinkamai įgyvendinus šias rekomendacijas ir nuolat tobulinant finansų valdymo procesus, pradedantysis verslininkas galės sukurti tvirtą finansinę bazę savo verslui ir užtikrinti jo ilgalaikę sėkmę ir tvarumą.

Verslo planavimas ir strategija: nuo idėjos iki sėkmės

Verslo planavimas ir strategija: nuo idėjos iki sėkmės

Kiekvienas verslininkas, pradedantis savo kelionę verslo pasaulyje, susiduria su daugybe iššūkių. Vienas iš svarbiausių – tinkamo verslo plano sukūrimas. Verslo planas yra žemėlapis, kuris nurodo kelią nuo pradinės idėjos iki tikslų pasiekimo. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip sukurti efektyvų verslo planą, kodėl svarbi verslo vizija ir misija bei kaip taikyti SWOT analizę verslo planavime.

Kaip sukurti efektyvų verslo planą?

 1. Apibrėžkite savo verslo idėją. Prieš pradedant rašyti verslo planą, turite aiškiai suvokti, ką norite pasiekti. Koks yra Jūsų verslo tikslas? Kokią problemą jis sprendžia? Kokia yra Jūsų unikali prekybos propozicija?
 2. Rinkos analizė. Supraskite savo rinką. Kas yra Jūsų potencialūs klientai? Kas yra Jūsų konkurentai? Kokios yra rinkos tendencijos? Atlikdami rinkos analizę, galėsite geriau suprasti savo klientų poreikius ir kaip juos patenkinti. Norėdami giliau susipažinti su strateginiu verslo planavimu, galite skaityti AKU straipsnį.
 3. Produkto ar paslaugos aprašymas. Detaliai aprašykite, ką siūlysite savo klientams. Kuo Jūsų produktas ar paslauga skiriasi nuo konkurentų? Kokie yra jo privalumai ir trūkumai?
 4. Marketingo ir pardavimo strategija. Kaip ketinate pritraukti ir išlaikyti klientus? Kokias marketingo priemones naudosite? Kokia bus Jūsų kainodara?
 5. Finansinė prognozė. Sudarykite biudžetą, kuriame numatytos visos pajamos ir išlaidos. Tai padės suprasti, kiek pinigų reikės pradėti verslą ir kada tikėtis pelno.

Verslo vizijos ir misijos svarba

Verslo vizija yra ilgalaikis tikslas, kurio siekia įmonė. Ji atspindi, kokia įmonė nori tapti ateityje. Pavyzdžiui, „Tapti pasaulio lyderiu ekologiškų produktų gamyboje”.

Misija, kita vertus, yra trumpalaikis tikslas, kuris nurodo, kaip įmonė ketina pasiekti savo viziją. Ji apibūdina, ką įmonė daro, kam ir kodėl. Pavyzdžiui, „Gaminti aukštos kokybės ekologiškus produktus, kurie padeda žmonėms gyventi sveikiau”.

SWOT analizės taikymas verslo planavime

SWOT analizė yra metodas, kurio pagalba galima įvertinti įmonės stiprybes (Strengths), silpnybes (Weaknesses), galimybes (Opportunities) ir grėsmes (Threats). Ji padeda įmonėms nustatyti savo poziciją rinkoje ir numatyti galimus iššūkius.

 • Stiprybės: Tai, kuo Jūsų įmonė yra gera. Tai gali būti unikalus produktas, stipri komanda arba geras prekės ženklas.
 • Silpnybės: Tai, kuriose srityse Jūsų įmonė galėtų tobulėti. Tai gali būti riboti finansiniai ištekliai, trūkstama patirtis arba silpna rinkodara.
 • Galimybės: Tai galimybės plėtrai arba nauji rinkos segmentai, kuriuos galima pasiekti.
 • Grėsmės: Tai išoriniai veiksniai, kurie gali trukdyti Jūsų verslo sėkmei, pavyzdžiui, konkurencija, ekonominės krizės arba technologinės permainos.

SWOT analizė padeda įmonėms nustatyti savo strategijas, prioritetus ir veiksmų planus, kad būtų galima pasinaudoti galimybėmis ir išvengti grėsmių.

Išvada

Verslo planavimas ir strategija yra gyvybiškai svarbūs kiekvienam verslininkui. Tinkamai parengtas verslo planas, aiški vizija ir misija bei SWOT analizė gali padėti įmonei pasiekti sėkmės ir išsiskirti rinkoje. Todėl, jei ketinate pradėti ar plėsti savo verslą, investuokite laiką į šiuos aspektus ir

Kaip pradėti verslą sporto ir sveikatinimo sektoriuje?

Kaip pradėti verslą sporto ir sveikatinimo sektoriuje?

Gyvenimas yra dinamiškas, pasižymintis nuolat kintančiomis pozicijomis, vertybėmis, požiūriais. Šiandien nemaža dalis mūsų jau susirūpina savo gyvenimo kokybe, ima propaguoti sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą ir pan. Tad nenuostabu, jog tai suponuoja ir pokyčius verslo sektoriuje – vis dažniau duris atveria nauji masažus, spa procedūras ir kitas sveikatinimo paslaugas teikiantys salonai.

Kaip pardėti verslą – labai aktualus klausimas, bet ir atsakymų į jį virtualioje erdvėje galybė. Dideli srautai naudingos informacijos leidžia rasti atsakymus į visus su tuo susijusius klausimus. Pati verslo kūrimo procedūra yra standartinė, nepriklausomai nuo to, kuriame sektoriuje ketinate įsitvirtinti. Bet kiek plačiau apžvelkime aspektus, į ką atkreipti dėmesį, jei norite kurti verslą sporto, sveikatinimo sektoriuje.

 • Strateginė vieta. Rinkdamiesi strateginę vietą, atsižvelkite į tai, ar šalia nėra konkurentų. Geriau, jei jų nebus, nes į gana užimtą nišą įsilieti naujam verslo subjektui ir taip nelengva. Kitas aspektas – gyventojai. Pavyzdžiui, sporto klubui ar sveikatinimo paslaugas teikiančiam salonui ženkliai efektyviau įsikurti vietoje, kur daugiau gyvena jaunimas, darbingo amžiaus asmenys nei pensinio, kurie nėra tiksliniai klientai. Geras privažiavimas ir stovėjimo aikštelė – didelis privalumas.
 • Patalpos. Sporto klubui ir sveikatinimo paslaugų verslui reikalingos erdvios patalpos, kad galėtumėte pastatyti daugiau inventoriaus. Jei planuojate įkurti sporto klubą, erdvios patalpos svarbios, kad lankytojai galėtų nevaržomai judėti, sportuoti ir tarsi turėtų savo erdvę.
 • Inventorius. Suprantama, kad kuriant naują verslo subjektą išlaidos yra didelės, o investicijų neretai stokojama ar jos yra ribotos. Bet sporto ir sveikatingumo sektoriuje inventorius yra pagrindinis paslaugų teikimo akcentas, todėl taupyti treniruokliams, masažo stalams, sūkurinėms vonioms ir pan. tikrai neverta. Kokybiška įranga bus patvari ir ilgaamžė. Maža to, ji garantuos rezultatyvų jos naudojimą, teikiamų paslaugų kokybę.
 • Žmogiškieji ištekliai. Tiek prekių, tiek paslaugų versle didžioji dalis sėkmės priklauso nuo žmogiškųjų išteklių – nuo dirbančiųjų kompetencijų, žinių, gebėjimų, atsidavimo darbui ir t.t. Paslaugų versle tai net aktualiau, nes paslaugos teikimas tiesiogiai priklauso nuo ją teikiančiojo. Ne nuo įmonės vadovo, bet nuo darbuotojų. Todėl investuokite į kompetentingus specialistus, nes jie garantuos kokybiškas paslaugas, kas augins klientų srautus, kurs gerą Jūsų įmonės įvaizdį.
Paskola verslui – svarbu domėtis ir tinkamai pasiruošti

Paskola verslui – svarbu domėtis ir tinkamai pasiruošti

Greitųjų paskolų įmonių teikiamos paskolos smulkiajam verslui – vienas iš efektyvių verslo vystymo įrankių. Paskolos smulkiajam verslui – tai galimybė išplėsti gamybinę, paslaugų ar prekių bazę, pasirūpinti technologijų inovacijomis, įrengti naujas darbo vietas ir pan. Paskolos, skirtos individualiam verslui, pritaikytos įvairiems poreikiams.

Greitųjų paskolų įmonių teikiamų kreditų sąlygos sukurtos taip, kad atitiktų smulkiojo verslininko poreikius. Stambesniam verslui finansuoti dažniau pasirenkami bankai, o ne paskolas teikiančios įmonės, nes pirmieji finansuoja didesnes sumas.

Greitųjų paskolų įmonės smulkiajam verslui teikia paskolas, atsižvelgdamos į jo specifiką. Kreditai pritaikomi pagal individualius vieno ar kito verslo poreikius. Norėdami įsigyti tokią paskolą, tai galėsite padaryti daug lengviau nei banke ir, dažniausiai, be jokio užstato (nes ir suteikiamos paskolos maksimalus dydis, kaip minėta, – žymiai mažesnis). Universalūs kreditai teikiami bet kuriam tikslui versle finansuoti: transporto, įrangos ar nekilnojamojo turto įsigijimui ir kt.

Klausimai, į kuriuos turite sau atsakyti, prieš imdami paskolą

Verslui pinigai reikalingi, tai savaime suprantama. Tačiau juos teks grąžinti, o sugriežtinus reikalavimus kredito įmonėms, tai gali būti sunkiau nei anksčiau. Todėl svarbu gerai apgalvoti visus savo žingsnius, vystant verslą, stengiantis maksimaliai tiksliai apskaičiuoti, kokie finansiniai iššūkiai Jūsų laukia. Šiais laikais užsiimti verslu – ganėtinai rizikinga, nes didelė nesėkmės galimybė. Tuo labiau, rizikinga verslo pradžiai imti paskolą. Gal geriau palaukti ar pabandyti rasti pinigų iš kitur? Pavyzdžiui, imtis papildomo darbo, kol susitaupysite pakankamą pinigų sumą. Į šiuos klausimus turite atsakyti sau, prieš imdami paskolą verslui. Taip apsidrausite nuo galimų nuostolių, kurie versle tikrai nepageidautini.

Paskolos gavėjas ir teikėjas: abipusis susidomėjimas

Kaip jau minėjome, prieš imdami paskolą, turite domėtis visomis galimybėmis. Štai kodėl, prieš imant bet kokią paskolą rekomenduotina pasiskaityti atsiliepimus internete. Galite naršyklės langelyje suvesti greitąsias paskolas teikiančios įmonės pavadinimą ir pridėti žodelį „atsiliepimai“. Štai vienas iš pavyzdžių: Smspinigai atsiliepimai. Žinoma, svarbu domėtis visomis greitąsias paskolas verslui teikiančiomis įmonėmis. Tačiau domėsitės jomis ne tik Jūs: susidomėjimas bus abipusis, t. y. greitąsias paskolas teikianti įmonė, į kurią kreipsitės, taip pat domėsis Jumis. Tad, ką reikia žinoti, prieš kreipiantis paskolos verslui? Į kokius Jūsų kredito istorijos aspektus atsižvelgs būsimieji kreditoriai?

 • Jūsų būsimojo verslo sritis. Ji turėtų būti potencialiai perspektyvi krizės sąlygomis. Žinoma, mūsų dienomis šansų išlikti gali būti mažai įvairiausiose verslo srityse. Tačiau, pasirinkę perspektyvesnę veiklos šaką, padidinsite teigiamo atsakymo tikimybę;
 • Stabilios pajamos. Šiomis dienomis paskolas teikiančios įmonės ir bankai daug reiklesni skolininkams. Padenginėti kreditą teks laiku, nepraleidžiant įmokų (nors yra įmonių, kurios leidžia praleisti vieną ar kelias įmokas, bet tai – nepatartina). Jeigu nesugebėsite laiku padengti mėnesinių įmokų, tai gresia sankcijomis.
 • Jau pradėtas ir sėkmingai įsibėgėjęs verslas ir teigiama kredito istorija. Šiuo metu daug lengviau gauti paskolą jau įsibėgėjusiam verslui (jei kalbėsime apie bankus, o ne greitųjų paskolų įmones, kur kredito suteikimo sąlygos daug lengviau įvykdomos).

Patarimas pabaigai

Turėkite daugiau nei vieną galimą variantą. Pateikite paraišką keliems bankams ir greitųjų paskolų įmonėms. Taip Jūs padidinsite teigiamo atsakymo tikimybę. O tuo atveju, jeigu paskolą Jums išduoti sutiks keletas įmonių, Jūs galėsite išsirinkti optimaliausią variantą.

Dažniausios klaidos pradedant verslą

Dažniausios klaidos pradedant verslą

Kiekvieną dieną daugybė paprastų, normalių ir protingų žmonių ryžtasi pradėti savo verslą. Apžvelgdami šio sumanymo galimus pavojus, mažai kas iš jų žino, kaip lengvai galima išvengti spąstų, į kuriuos taip dažnai patenka pradedantieji verslininkai.

Jeigu esate pradinėje verslo kūrimo fazėje, turime Jus įspėti: stenkitės išvengti toliau vardijamų klaidų, tarsi nuo to priklausytų Jūsų gyvybė. Iš dalies, galima sakyti, kad tai ne tik vaizdinga metafora. Nuo to, ar sugebėsite išvengti klaidų versle, priklausys Jūsų finansinis gyvenimas. Turbūt neverta įrodinėti jo svarbos.

Tarkime, Jūs pradedate teikti santechnikos paslaugas. Aptarkime tuos spąstus, kuriuos, galbūt, net to nesuvokdami, verslininkai susikuria patys sau ir kurių Jūs turite pasistengti išvengti. Pateiksime 11 aspektų:

1. Kuriama darbo vieta sau, o ne verslas. Taip, iš pradžių Jūs būsite įtraukti į kasdienines operacijas, bet atminkite, kad galutinis tikslas yra iškelti verslą į kur kas aukštesnį lygį, nei tiesiog kasdieninį darbą, kuriame plušate diena iš dienos. Dirbkite taip, kad verslas augtų ir taptų ne tik paprasta darbo vieta. Kitaip tariant, dirbkite vardan verslo, o ne tik versle. Taigi, prisiminus mūsų pavyzdį, jeigu kuriate santechnikos verslą, neprivalote tiesiogiai užsiimti kanalizacijos ir vamzdžių tvarkymu, bet turite rūpintis tokiais verslo aspektais, kaip vadyba, darbuotojų parinkimas ir įdarbinimas, ir jų darbo įvertinimas.

2. Buvimas puikiu santechniku bet nenutuokimas, kaip parduoti santechnikos (ar kitokias) paslaugas. Jūsų ankstesni darbai yra tarsi praktika, galinti padėti vystyti savo verslą. Norėdami pradėti savo verslą, turite būti patyręs visose srityse, ne tik tose, kuriose vystysite verslą. Būkite įsitikinę, kad darbuose, kuriuos teko dirbti, atkreipėte dėmesį į visus aspektus, susijusius su Jūsų pradedamu verslu, nesvarbu, kokie jie buvo, svarbu, kad surentėte pagrindus mokydamiesi, kaip pradėti savo verslą.

3. Verslo partnerio susiradimas. Dauguma žmonių dalinasi kapitalu su verslo partneriu. Taip, egzistuoja pavyzdžių, kai partnerystė veikia, bet daugelis tokių verslo modelių nepasiteisina. Nebent esate visiškai garantuotas savo partnerio patikimumu.

4. Verslas pradedamas nuo nulio, užuot pirkus jau egzistuojantį modelį. Pradėjimas nuo nulio gali atrodyti nebrangus, bet tai kainuos labai daug brangiausio Jūsų turto – laiko. Nusipirkite nuvertėjusį verslą ir „pastatykite jį ant kojų“, vietoje to, kad pradėtumėte nuo nulio.

5. Galvojama, kad verslo idėja išsivystys į įmonę. Žmonės, kurie kuria sėkmingą verslą, nesikoncentruoja ties preke, paslauga ar išradimu, jie koncentruojasi ties puikios įmonės sukūrimu. Ir Jūs turėtumėte taip elgtis. Grįžtant prie mūsų pavyzdžio, – nesusitelkite per daug ties santechniko paslaugų suteikimu; susitelkite ties tuo, kaip santechniko paslaugas padaryti kuo labiau prieinamas ir patrauklias.

6. Per siaurai mąstoma. Daugelis pradedančiųjų verslininkų yra susikoncentravę ties uždirbamais pinigais, užuot kurdami naudą, kurdami kažką didingesnio ir įspūdingo. Svarbu priešakyje nuolat turėti aukštesnį tikslą ir siekti aukštumų.

7. Konkuruojama vien tik kainos atžvilgiu. Tai bene greičiausias kelias į bankrotą.
Verslo esmė – siekti naudos ir tai, kad mažinsite kainas, neatneš jokios naudos, atvirkščiai, mažins Jūsų pelną, esant didesnėms išlaidoms. Mokykitės apie rinkodarą ir pardavimus, kad galėtumėte išlikti kainų karuose.

8. Bandymas sutrumpinti savo kelią į sėkmę. Taupydami atlyginimų sąskaita ir bandydami visą darbą atlikti patys, Jūs pamirštate, kad niekas iš šalies nesukurs už Jus Jūsų verslo. Koncentruokitės ties verslo gerinimu, o ne kelių eurų sutaupymu.

9. Pigiai apmokamų darbuotojų samdymas. Gaunate tai, už ką mokate. Tinkamų darbuotojų samdymas yra ypač svarbus, tad nesamdykite pigesnės darbo jėgos. Geriau palaukite, kol rasite tinkamą darbuotoją.

10. Susikoncentravimas tik ties viena verslo sudedamąja dalimi. Verslo sėkmę lemia trys veiksniai:

 • Pardavimai ir rinkodara;
 • Finansai ir administravimas;
 • Operacijos.

Jūsų užduotis visas šias sritis priversti dirbti unisonu, ne tik tą sritį, kurioje esate itin stiprus.

11. Vengimas testuoti ir skaičiuoti. Žinoti Jūsų verslui svarbius skaičius – gyvybiškai svarbu. Jūs negalite valdyti to, ko nesate apskaičiavę. Skaičiuokite viską nuo pirmosios dienos: pradedant tuo, kiek planų turite, baigiant tuo, kiek pardavimų atliekate.

12. Darbų atlikimas ir sumokėjimas tik vieną kartą. Raktas į sėkmę – dirbti ir sukurti ilgalaikius santykius. Išmokite struktūruoti savo klientus, Jūsų verslą ir jo uždirbamą pelną. Tokiu būdu sukursite sėkmingą verslą.

Jūs galėjote pastebėti, kad pateikėme 12, o ne 11 aspektų, į kuriuos turite atsižvelgti, pradėdami verslą. Taip pasielgėme, kad patvirtintume aksiomą, kad geras verslas visada atneša tai, ko tikėjotės, bet puikus verslas pateikia daugiau nei tikėjotės.