Verslo Pradžiamokslis

Finansų valdymo svarba pradedančiajam verslininkui

Finansų valdymo svarba pradedančiajam verslininkui

Finansų valdymas yra vienas iš pagrindinių verslo proceso aspektų, lemiančių įmonės sėkmę ar nesėkmę. Kiekvienas pradedantis verslininkas susiduria su įvairiais finansiniais iššūkiais, tokiomis kaip lėšų trūkumas, biudžeto planavimo sudėtingumas ir likvidumo problemos. Tinkamas finansų valdymas yra esminis veiksnys, kuris padeda įmonėms veiksmingai funkcionuoti, augti ir prisitaikyti prie nuolat kintančios rinkos sąlygų.

Pradedančių verslininkų dažniausiai pasitaikantys finansų valdymo iššūkiai yra:

 • Finansinių išteklių trūkumas: Dauguma naujų įmonių pradeda veiklą su ribotais finansiniais ištekliais, todėl svarbu mokėti juos efektyviai paskirstyti.
 • Netinkamas biudžeto planavimas: Trūksta patirties ir žinių, kaip sudaryti ir vykdyti realų ir subalansuotą biudžetą, kuris atitiktų verslo tikslus ir strategijas.
 • Likvidumo problemos: Sunkumai užtikrinant, kad įmonė visada turėtų pakankamai lėšų, kad galėtų patenkinti savo trumpalaikius įsipareigojimus.

Siekiant įveikti šias problemas, svarbu suprasti ir taikyti efektyvius finansų valdymo principus ir praktikas, kurios bus detalizuotos šio darbo tolimesnėse skyriuose.

Finansų planavimas

Finansų planavimas yra gyvybiškai svarbus procesas, kuris padeda nustatyti, kaip verslas galėtų efektyviausiai naudoti savo finansinius išteklius siekiant pasiekti savo tikslus. Tai apima pajamų ir išlaidų prognozavimą, taip pat tikslų nustatymą ir biudžeto sudarymą.

Biudžeto sudarymas

 1. Pajamų ir išlaidų prognozavimas:
  • Įvertinti numatomas pajamas, remiantis pardavimų prognozėmis, rinkos analize ir kitais veiksniais.
  • Planuoti išlaidas, atsižvelgiant į operacines sąnaudas, investicijas, marketingą ir kitas potencialias išlaidas.
  • Sudaryti realistinį biudžetą, kuris padėtų efektyviai valdyti finansinius resursus.
 2. Finansinių priemonių paskirstymas:
  • Nustatyti prioritetines sritis, kurias reikia finansuoti, kad būtų pasiekti verslo tikslai.
  • Atsižvelgti į galimas finansavimo šaltinius ir jų sąlygas.

Finansinių tikslų nustatymas

 1. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai:
  • Nustatyti, kokių finansinių tikslų sieks įmonė artimiausiu metu ir ilgesniu laikotarpiu.
  • Įvertinti, kiek realus yra tikslų pasiekimas, atsižvelgiant į turimus resursus ir rinkos sąlygas.
 2. Finansinių rodiklių analizė:
  • Analizuoti, kurie finansiniai rodikliai yra svarbiausi įmonės veiklos efektyvumui vertinti.
  • Nustatyti, kaip šie rodikliai padės vertinti pasiektą pažangą ir nustatyti, ar reikia koreguoti verslo strategiją.

Finansų planavimas turėtų būti nuolatinis ir lanksčius procesas, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių verslo sąlygų ir užtikrina, kad verslas yra finansiškai sveikas ir tvarus.

Sąnaudų valdymas

Sąnaudų valdymas

Efektyvus sąnaudų valdymas yra esminis veiksnys, lemiantis įmonės pelningumą ir finansinį stabilumą. Pradedančiam verslininkui svarbu suvokti, kaip optimizuoti ir kontroliuoti sąnaudas, kad būtų užtikrintas verslo tvarumas ir konkurencingumas.

Fiksuotų ir kintamųjų sąnaudų analizė

 • Fiksuotos sąnaudos: Tai yra išlaidos, kurios išlieka nepakitusios nepriklausomai nuo gamybos apimties ar pardavimų. Pvz., nuoma, atlyginimai, draudimas.
 • Kintamosios sąnaudos: Tai sąnaudos, kurios keičiasi priklausomai nuo gamybos ar pardavimų apimties. Pvz., žaliavos, gamybos išlaidos.

Sąnaudų mažinimo strategijos

 • Efektyvumas: Peržiūrėti ir optimizuoti veiklos procesus, kad būtų sumažintos nereikalingos išlaidos.
 • Outsourcingas: Svarstyti, ar kai kurias funkcijas galima patikėti trečiosioms šalims efektyviau.
 • Technologijų naudojimas: Investuoti į technologijas, kurios gali padėti sumažinti sąnaudas ir padidinti produktyvumą.

Efektyvumo didinimo būdai

 • Procesų automatizavimas: Naudojant technologijas, automatizuoti pasikartojančius ir laiko reikalaujančius procesus.
 • Mokymai ir tobulinimasis: Investuoti į darbuotojų mokymus ir tobulinimąsi, kad jie galėtų efektyviau atlikti savo darbą.
 • Inovacijos: Nuolat ieškoti būdų, kaip gerinti produktus, paslaugas ir procesus, kad būtų padidintas verslo efektyvumas.

Investavimas ir finansavimas

Investavimas ir finansavimas yra esminiai komponentai, užtikrinantys verslo plėtrą ir augimą. Pradedantysis verslininkas turėtų suprasti įvairias investavimo ir finansavimo galimybes, taip pat su jomis susijusias rizikas ir naudas.

Investavimo galimybės ir rizikos

 • Aktyvų diversifikacija: Svarbu turėti įvairių tipų investicijas, siekiant sumažinti riziką.
 • Rizikos valdymas: Suprasti, kaip valdyti investicijų riziką, atsižvelgiant į verslo strategiją ir tikslus.
 • Grąžos ir likvidumo vertinimas: Analizuoti potencialią investicijų grąžą ir likvidumą.

Verslo paskolos ir subsidijos

 • Paskolų sąlygos: Išnagrinėti įvairių paskolų teikėjų sąlygas, palūkanų normas ir grąžinimo grafikus. Taip pat verta apsvarstyti tokias galimybes, kaip greita paskola verslui be užstato, kuri gali pasiūlyti lankstesnes grąžinimo sąlygas ar mažesnes palūkanas.
 • Subsidijos ir dotacijos: Ieškoti galimybių gauti vyriausybės ar kitų organizacijų teikiamas subsidijas ar dotacijas.

Įmonės vertės didinimas per finansavimo strategijas

 • Finansavimo struktūra: Sudaryti optimalią finansavimo struktūrą, kuri atitiktų verslo poreikius ir strategiją.
 • Kapitalo struktūra: Nustatyti, koks kapitalo derinys (svetimasis kapitalas, nuosavas kapitalas) yra tinkamiausias įmonės augimui finansuoti.
 • Verslo vertinimas: Reguliariai atlikti verslo vertinimą, siekiant nustatyti, ar finansavimo strategijos teikia tikėtiną naudą.

Pinigų srautų valdymas

Pinigų srautų valdymas

Įmonei sėkmingai veikti, būtina efektyviai valdyti pinigų srautus. Tai apima likvidumo užtikrinimą, grynųjų pinigų valdymą ir mokėjimų planavimą.

Likvidumo užtikrinimas

 • Pajamų ir išlaidų analizė: Nuolatinė pajamų ir išlaidų stebėsena, siekiant užtikrinti, kad įmonė visada galėtų patenkinti savo finansinius įsipareigojimus.
 • Atsargų valdymas: Optimalus atsargų lygio nustatymas ir priežiūra, siekiant išvengti perteklinių išlaidų.

Grynųjų pinigų valdymas

 • Banko sąskaitų valdymas: Efektyvus banko sąskaitų valdymas, siekiant maksimizuoti palūkanų grąžą ir minimalizuoti banko mokesčius.
 • Grynųjų pinigų saugojimas: Užtikrinti, kad įmonėje būtų saugiai laikomi grynaisiais disponuojami pinigai.

Mokėjimų planavimas

 • Mokėjimų grafikas: Sukurti ir laikytis mokėjimų grafiko, siekiant užtikrinti laiku vykdomus mokėjimus.
 • Sąskaitų priežiūra: Regularus įmonės sąskaitų patikrinimas, siekiant išvengti vėluojamų mokėjimų ir galimų baudų.

Nuolat stebėdami ir valdydami pinigų srautus, verslininkai gali užtikrinti, kad jų verslas būtų finansiškai stabilus ir pasirengęs įvairiems iššūkiams ir galimybėms.

Finansinės ataskaitomybės ir analizė

Sėkmingam verslo valdymui reikalinga išsami ir tiksliai atliekama finansinė ataskaitomybė bei analizė, kuri padėtų suprasti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Pagrindinės finansinės ataskaitos

 • Balanso lapas: Parodo įmonės turtą, įsipareigojimus ir nuosavą kapitalą tam tikru metu.
 • Pelnas ir nuostolis: Ataskaita, kuri parodo įmonės pajamas, išlaidas ir pelną ar nuostolį per tam tikrą laikotarpį.
 • Pinigų srautų ataskaita: Išsamiai aprašo pinigų srautus iš veiklos, investicijų ir finansavimo veiklos.

Rodiklių analizė ir vertinimas

 • Finansinių rodiklių skaičiavimas: Skaičiuoti ir analizuoti pagrindinius finansinius rodiklius, tokie kaip likvidumo, rentabilumo ir skolingumo rodikliai.
 • Trendų analizė: Stebėti, kaip keičiasi finansiniai rodikliai ir kiti svarbūs veiksniai laike, ir mokytis iš šių pokyčių.
 • Benchmarkingas: Palyginti įmonės finansinius rezultatus ir rodiklius su pramonės vidurkiais arba konkurentų rezultatais, siekiant identifikuoti galimybes tobulėti.

Įmonė, kuri atidžiai analizuoja savo finansines ataskaitas ir rodiklius, gali geriau suprasti savo veiklos stiprybes ir silpnybes, priimti pagrįstus strateginius sprendimus ir planuoti ateitį.

Finansų rizikos valdymas

Finansų rizikos valdymas

Verslo veikloje visada susiduriama su tam tikra rizika, kuri gali turėti įtakos įmonės finansinėms operacijoms ir bendram stabilumui. Pradedantysis verslininkas turėtų suprasti ir gebėti valdyti įvairias finansines rizikas.

Rizikos identifikavimas

 • Rinkos rizika: Supratimas apie rinkos pokyčius, konkurenciją, klientų elgseną ir kitus veiksnius, kurie gali paveikti pajamas.
 • Kreditinė rizika: Įvertinimas, kaip klientų, partnerių ar tiekėjų nemokėjimas gali paveikti įmonės finansus.
 • Likvidumo rizika: Supratimas, kaip trūksta lėšų gali paveikti įmonės gebėjimą patenkinti savo finansinius įsipareigojimus.

Rizikos mažinimo strategijos

 • Diversifikacija: Investicijų ir pajamų šaltinių diversifikacija, siekiant sumažinti priklausomybę nuo tam tikrų veiksnių.
 • Draudimas: Adekvatus draudimas, siekiant apsisaugoti nuo netikėtų nuostolių, pavyzdžiui, dėl avarijos, vagystės arba gamtinių katastrofų.
 • Finansinės priemonės: Galimybė naudotis įvairiomis finansinėmis priemonėmis, tokiose kaip opcionai arba valiutos keitimo sutartys, siekiant apsisaugoti nuo valiutos kurso, palūkanų normų ar kainų svyravimų.

Išvados

Efektyvus finansų valdymas yra gyvybiškai svarbus bet kuriam verslui, ypač pradedantiems verslininkams, siekiantiems stabilaus ir sėkmingo verslo augimo. Tai apima ne tik kasdienės veiklos, bet ir strateginio planavimo, analizės ir rizikos valdymo aspektus.

Rekomendacijos pradedančiajam verslininkui

 • Mokytis nuolat: Nuolatinis mokymasis ir informacijos ieškojimas yra būtini verslo ir finansų valdymo tobulinimui.
 • Konsultuotis su ekspertais: Nesibaimėkite kreiptis į finansų konsultantus, auditorius ar kitus ekspertus, kurie gali suteikti vertingų patarimų ir rekomendacijų.
 • Naudojimasis technologijomis: Modernių technologijų, tokiose kaip finansinės programinės įrangos ar įrankiai, naudojimas padeda efektyviau valdyti finansus.
 • Planavimas ir proaktyvumas: Būkite proaktyvūs, planuokite iš anksto ir visada būkite pasirengę prisitaikyti prie pokyčių.

Tinkamai įgyvendinus šias rekomendacijas ir nuolat tobulinant finansų valdymo procesus, pradedantysis verslininkas galės sukurti tvirtą finansinę bazę savo verslui ir užtikrinti jo ilgalaikę sėkmę ir tvarumą.

Verslo planavimas ir strategija: nuo idėjos iki sėkmės

Verslo planavimas ir strategija: nuo idėjos iki sėkmės

Kiekvienas verslininkas, pradedantis savo kelionę verslo pasaulyje, susiduria su daugybe iššūkių. Vienas iš svarbiausių – tinkamo verslo plano sukūrimas. Verslo planas yra žemėlapis, kuris nurodo kelią nuo pradinės idėjos iki tikslų pasiekimo. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip sukurti efektyvų verslo planą, kodėl svarbi verslo vizija ir misija bei kaip taikyti SWOT analizę verslo planavime.

Kaip sukurti efektyvų verslo planą?

 1. Apibrėžkite savo verslo idėją. Prieš pradedant rašyti verslo planą, turite aiškiai suvokti, ką norite pasiekti. Koks yra Jūsų verslo tikslas? Kokią problemą jis sprendžia? Kokia yra Jūsų unikali prekybos propozicija?
 2. Rinkos analizė. Supraskite savo rinką. Kas yra Jūsų potencialūs klientai? Kas yra Jūsų konkurentai? Kokios yra rinkos tendencijos? Atlikdami rinkos analizę, galėsite geriau suprasti savo klientų poreikius ir kaip juos patenkinti. Norėdami giliau susipažinti su strateginiu verslo planavimu, galite skaityti AKU straipsnį.
 3. Produkto ar paslaugos aprašymas. Detaliai aprašykite, ką siūlysite savo klientams. Kuo Jūsų produktas ar paslauga skiriasi nuo konkurentų? Kokie yra jo privalumai ir trūkumai?
 4. Marketingo ir pardavimo strategija. Kaip ketinate pritraukti ir išlaikyti klientus? Kokias marketingo priemones naudosite? Kokia bus Jūsų kainodara?
 5. Finansinė prognozė. Sudarykite biudžetą, kuriame numatytos visos pajamos ir išlaidos. Tai padės suprasti, kiek pinigų reikės pradėti verslą ir kada tikėtis pelno.

Verslo vizijos ir misijos svarba

Verslo vizija yra ilgalaikis tikslas, kurio siekia įmonė. Ji atspindi, kokia įmonė nori tapti ateityje. Pavyzdžiui, „Tapti pasaulio lyderiu ekologiškų produktų gamyboje”.

Misija, kita vertus, yra trumpalaikis tikslas, kuris nurodo, kaip įmonė ketina pasiekti savo viziją. Ji apibūdina, ką įmonė daro, kam ir kodėl. Pavyzdžiui, „Gaminti aukštos kokybės ekologiškus produktus, kurie padeda žmonėms gyventi sveikiau”.

SWOT analizės taikymas verslo planavime

SWOT analizė yra metodas, kurio pagalba galima įvertinti įmonės stiprybes (Strengths), silpnybes (Weaknesses), galimybes (Opportunities) ir grėsmes (Threats). Ji padeda įmonėms nustatyti savo poziciją rinkoje ir numatyti galimus iššūkius.

 • Stiprybės: Tai, kuo Jūsų įmonė yra gera. Tai gali būti unikalus produktas, stipri komanda arba geras prekės ženklas.
 • Silpnybės: Tai, kuriose srityse Jūsų įmonė galėtų tobulėti. Tai gali būti riboti finansiniai ištekliai, trūkstama patirtis arba silpna rinkodara.
 • Galimybės: Tai galimybės plėtrai arba nauji rinkos segmentai, kuriuos galima pasiekti.
 • Grėsmės: Tai išoriniai veiksniai, kurie gali trukdyti Jūsų verslo sėkmei, pavyzdžiui, konkurencija, ekonominės krizės arba technologinės permainos.

SWOT analizė padeda įmonėms nustatyti savo strategijas, prioritetus ir veiksmų planus, kad būtų galima pasinaudoti galimybėmis ir išvengti grėsmių.

Išvada

Verslo planavimas ir strategija yra gyvybiškai svarbūs kiekvienam verslininkui. Tinkamai parengtas verslo planas, aiški vizija ir misija bei SWOT analizė gali padėti įmonei pasiekti sėkmės ir išsiskirti rinkoje. Todėl, jei ketinate pradėti ar plėsti savo verslą, investuokite laiką į šiuos aspektus ir

Paskolų refinansavimas – galimybė atgaivinti paskolų spaudžiamą verslą

Paskolų refinansavimas – galimybė atgaivinti paskolų spaudžiamą verslą

Paskolos – vienas iš būdų efektyviau vystyti verslą. Galima skolintis net ir be užstato, imant universalią paskolą, kurią galėsite išleisti auto bazės ar technologijų atnaujinimui, gamybinei, prekių ar paslaugų bazei išplėsti ir kitoms verslo reikmėms. Tačiau, ką daryti, jeigu jau esate paėmę ne vieną paskolą savo verslui ir jų sudaroma finansinė našta slegia Jūsų pečius? Šiuo atveju, specialistai rekomenduoja pasinaudoti refinansavimo paslauga. Ją teikia daugelis Lietuvoje veikiančių kreditorių. O pats paskolų refinansavimas įsiskolinusiems verslininkams dažnai tampa gelbėjimosi ratu nesvetingame kreditorių palūkanų vandenyne.

Kodėl ir kokiais atvejais naudingas paskolų refinansavimas?

Paskolų refinansavimas tai pakartotinas pinigų skolinimas, siekiant padengti vieną ar kelias turimas paskolas. Šia paslauga naudojamasi toliau vardijimais atvejais:

 • Sujungiant kelias kitų kreditorių paskolas;
 • Siekiant pagerinti paskolos sąlygas (šis aspektas itin aktualus, keičiantis ekonomikos sąlygoms ir seniau priskirtoms palūkanoms tapus pernelyg didele našta);
 • Siekiant prailginti pasiimtos paskolos grąžinimo terminą;
 • Norint sumažinti kasmėnesinę palūkanų naštą, tenkančią įmonės biudžetui;
 • Naudojantis refinansavimu, įmanoma išvengti įtraukimo į pradelstų skolų turinčių skolininkų duomenų bazę arba būti išbrauktiems iš jos. Tai taip pat aspektas, į kurį derėtų atsižvelgti įsiskolinusiems verslininkams;
 • Refinansavus paskolas įsiskolinusiems, nustojami skaičiuoti delspinigiai;
 • Paskolų refinansavimas įsiskolinusiems aktualus ir dėl to, kad padengus įsiskolinimus, sutaupoma lėšų, kurios seniau būdavo skiriamos antstolių paslaugoms apmokėti.

Tačiau, nors ir turėdamas daug privalumų, finansinių įsipareigojimų refinansavimas neatleidžia šia paslauga besinaudojančio asmens nuo atsakomybės. Tai svarbus žingsnis, kuris skirtas sumažinti skolininko turimai naštai, bet – ne atsakomybės vengimui. Todėl, planuojantys pasinaudoti šia paslauga verslininkai turi būti pasiruošę detaliai verslo ir paties asmens finansinio pajėgumo tikrinimui. Juk kreditorius privalo įsitikinti, kad jo suteikiama nauja paskola bus laiku apmokėta. Žinoma, kai kuriais atvejais ši procedūra atliekama tikrai greitai, bet joks kreditorius nesuteiks refinansavimo paslaugos nemokiam, atsakomybės vengiančiam klientui.

Ar naudingas refinansavimas įsiskolinusiems verslininkams?

Tai ganėtinai individualus dalykas, tačiau daugeliu atvejų, taip – refinansavimas įsiskolinusiems verslininkams naudingas. Paslauga, kaip jau minėta aukščiau, leidžia pakeisti bendradarbiavimo su kreditoriumi sąlygas, kaip, be abejo, ir patį kreditorių. Refinansuodami paskolas, paverčiate jas kur kas geriau atitinkančiomis esamas rinkos sąlygas. Tai itin aktualu stambesniems verslininkams, kurie ėmė didelę ar dideles paskolas ilgam laikotarpiui. Tačiau, žinoma, kreditorius, suteikdamas klientui šią galimybę palengvinti finansinę naštą, taip pat turi uždirbti. Taigi, kasmėnesinė skolininko finansinė našta sumažėja, bet jis pakartotinai moka aptarnavimo ir kitus mokesčius, o bendra grąžintina suma išauga.

Ir vis dėlto, refinansavimas verslo paskoloms – dažnai vienintelė galimybė palengvinti prisiimtų paskolų naštą ir išvengti neigiamos kredito istorijos. O įsiskolinusiems asmenims – tai svari finansinė parama, be kurios situacija dažnai gali tapti itin sunkia. Nuolatiniai kreditorių ir antstolių skambučiai veikia ne tik ekonominę, bet ir psichologinę asmens būseną. Siekiant išvengti tokio scenarijaus, reikėtų nešališkai pasverti savo galimybes grąžinti kelis kreditus ar vieną didelį ir tik tada traukti pasirašinėti sutarties. O jeigu jau įklimpote į skolas, prieš refinansuodami jas, taip pat neskubėkite.

Susipažinkite su kuo daugiau kreditorių siūlomomis sąlygomis bei pabandykite įsitikinti, kurio iš jų paslauga – Jums priimtiniausia. Skaitykite ne tik kreditorių pateikiamą informaciją, bet ir atsiliepimus apie juos, kuriuos rasite internete. Įsitikinkite, kad nauja paskola netaps dar didesniu inkaru, traukiančiu žemyn. Išanalizuokite naujas Jūsų laukiančias išlaidas ir pasverkite jas. Taip apsidrausite nuo dar vienos finansinės nesėkmės.

Ar verta Lietuvoje investuoti į šarvuotas lauko duris?

Ar verta Lietuvoje investuoti į šarvuotas lauko duris?

Pasirūpinti tinkamomis buto ar namo durimis – neabejotinai vienas svarbiausių aspektų, jeigu norime gyventi saugiai ir kokybiškai. Šie gaminiai išsiskiria skirtingų rūšių gausa, o gamyboje naudojamos medžiagos atskleidžia ir kiekvienų durų privalumus bei trūkumus. Vienas iš populiariausių variantų šiuo klausimu yra šarvuotos lauko durys – nors šių gaminių kaina pakankamai didelė, privalumų sąrašas greitai atsiperka ir leidžia džiaugtis ilgaamžiškomis durimis. Tuomet kyla klausimas, ar verta investuoti į šarvuotas duris, ar verčiau paieškoti kitų variantų?

Tam, kad pavyktų į jį atsakyti, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kokiomis savybėmis pasižymi šio tipo gaminiai. Šarvuotos durys pirkėjų yra ypač vertinamos dėl saugumo faktoriaus – jeigu kartu su jomis bus įmontuota ir kokybiška spyna, tikėtina, jog pavyks apsisaugoti nuo ilgapirščių atakų. Šios durys taip pat itin gerai sulaiko garsą, tad jeigu nuspręsite įsirengti šio tipo duris namuose, greitai pastebėsite skirtumą – išorinis triukšmas nebetrikdys Jūsų kasdienybės.

Džiugina ir tai, jog šarvuotos durys išsiskiria savo stilių ir tekstūrų įvairove, tad lengvai atrasite šio tipo duris, kurios primins natūralų medį, tačiau iš tikrųjų bus pagamintos iš plieno. Net ir tuomet, kai reikalingos nestandartinių matmenų durys, greičiausiai variantą surasite būtent tarp šio tipo gaminių, kadangi tokias duris labai paprasta apipavidalinti pagal reikiamus poreikius.

Šarvuotos durys – ilgalaikė investicija į saugumą

Dar vienas svarbus aspektas kalbant apie šarvuotas duris yra jų patvarumas ir ilgaamžiškumas. Jų gamintojai dažniausiai gali pasiūlyti solidžiai atrodančią šių gaminių garantiją, tad net ir sumokėjus didesnę sumą, ilgesnį laikotarpį pavyks džiaugtis visais aukščiau išvardintais šarvuotų durų privalumais.

Svarbu ir tai, jog šio tipo gaminiai nėra paveikūs besikaupiančiai drėgmei, temperatūros svyravimams ar saulės spinduliams. Šarvuotos durys taip pat būna padengiamos specialia fanera ar plokštėmis, kurios suteikia apsaugą nuo vandens. Vadinasi, įmontavimus šias duris savo namuose, galėsite būti tikri, jog jų forma laikui bėgant išliks nepakitusi ir jokios deformacijos dėl išorinių veiksnių nesukels papildomų rūpesčių.

Vis dėl to, svarstant, ar vertėtų investuoti į šarvuotas duris, svarbu žinoti ir šių gaminių trūkumus. Vienas pagrindinių ir ryškiausių yra tai, jog šio tipo gaminiai pasižymi šiek tiek prastesne šilumos izoliacija, jeigu šį rodiklį palygintume su kitų rūšių durimis. Tikriausiai esate girdėję, jog metalas yra pakankamai geras šilumos laidininkas, tad dėl šios priežasties ir šarvuotos durys sunkiau sulaiko šilumą. Vis dėl to, šis trūkumas aktualus ne visiems – jeigu gyvenate daugiabutyje ir Jūsų durys neturi tiesioginio sąlyčio su lauku, vargu, ar įmontavę šarvuotas duris pajausite šalčio skverbimąsi į namus. Šį aspektą turėtų pasverti tie, kurie gyvena nuosavuose namuose, kur šilumos izoliacijos svarba kur kas aktualesnė.

Galima paminėti ir patogumo klausimą – šio tipo durys turi mažiausiai dvi spynas, tad kam nors šis faktas taip pat gali turėti šiek tiek įtakos galutinio sprendimo priėmimui. Vis dėl to, tie, kurie koncentruoti į maksimalų saugumą, dėl spynų skaičiaus abejoti neturėtų.

Kiekvienas norime, jog lauko durys atitiktų būtent mūsų poreikius ir lūkesčius, tad sunku vienareikšmiškai teigti, ar būtų verta investuoti į šio tipo gaminį. Viskas priklauso nuo to, kaip skirstote prioritetus: tiems, kurie gyvena butuose ir yra orientuoti į maksimalų saugumą, papildomų klausimų kilti neturėtų, tuo tarpu gyvenantys nuosavuose namuose ir bijantys dėl prastesnės šilumos izoliacijos, dar turėtų pagalvoti, ar likę šarvuotų durų privalumai kompensuos šį vieną vienintelį trūkumą.

Verslo internete privalumai

Verslo internete privalumai

Šiandienos pasaulyje technologijos sparčiai keičia mūsų gyvenimo būdą, o verslas nėra išimtis. Daugelis įmonių jau suprato, kad internetas gali būti puikus būdas plėsti verslą, pritraukti naujus klientus ir didinti pelną. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius verslo internetu privalumus.

1. Prieinamumas 24/7

Vienas didžiausių verslo internetu privalumų yra tai, kad jūsų įmonė yra prieinama bet kuriuo paros metu. Tai reiškia, kad klientai gali apsilankyti jūsų svetainėje, peržiūrėti prekes ar paslaugas ir netgi atlikti pirkimą bet kuriuo metu, netgi vidurnaktį. Tai suteikia jums galimybę pardavinėti prekes ar paslaugas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

2. Pasaulinė rinka

Internetas suteikia galimybę pasiekti milijardus žmonių visame pasaulyje. Tai reiškia, kad jūsų potenciali klientų bazė yra beveik neribota. Palyginkite tai su tradiciniu fiziniu parduotuvės verslu, kuris yra ribotas tik vietiniais klientais.

3. Mažesnės eksploatacijos išlaidos

Verslo valdymas internetu dažnai yra pigesnis nei tradicinis verslas. Jums nereikia mokėti nuomos už patalpas, nereikia tiek daug darbuotojų, o ir prekių sandėliavimo išlaidos gali būti mažesnės.

4. Lengva adaptuotis rinkos pokyčiams

Internetinis verslas suteikia galimybę greitai reaguoti į rinkos pokyčius. Galite greitai keisti prekių kainas, pasiūlymus ar netgi visą prekių asortimentą atsižvelgdami į klientų poreikius ir rinkos tendencijas.

5. Interaktyvumas su klientais

Internetas suteikia galimybę tiesiogiai bendrauti su klientais. Tai gali būti el. pašto žinutės, socialinių tinklų komentarai ar net tiesioginiai pokalbiai svetainėje. Tai leidžia greitai reaguoti į klientų klausimus, pageidavimus ar netgi skundus.

6. Tikslinga rinkodara

Internetinė rinkodara leidžia labai tiksliai nukreipti savo reklamą į tam tikrą auditoriją. Galite nustatyti, kokiai amžiaus grupei, lyčiai ar net geografiniam regionui rodyti savo reklamą. Tai padidina reklamos efektyvumą ir mažina išlaidas.

7. Matuojami rezultatai

Vienas didžiausių internetinės rinkodaros privalumų yra tai, kad galite matuoti beveik viską. Tai reiškia, kad galite stebėti, kiek žmonių aplankė jūsų svetainę, kiek jų atliko pirkimą, kokia buvo vidutinė pirkimo suma ir t.t. Tai suteikia vertingos informacijos, kuri padeda tobulinti verslo strategiją.

8. Greitas atsakas į klientų poreikius

Internetas leidžia greitai reaguoti į klientų pageidavimus ar poreikius. Jei pastebite, kad daug klientų ieško tam tikros prekės, galite ją greitai įtraukti į savo asortimentą.

9. Mažesnė konkurencija

Nors internete yra daugybė įmonių, vis tiek yra daug nišų, kuriose konkurencija yra maža. Tai suteikia puikią galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms prasimušti ir užimti rinkos dalį.

10. Galimybė plėstis

Internetinis verslas suteikia puikią galimybę plėstis. Net jei pradėjote kaip maža įmonė, internetas suteikia galimybę augti ir tapti tarptautine įmone.

Išvada

Verslas internetu turi daug privalumų, kurie gali padėti jūsų įmonei augti ir būti sėkmingai. Nors internetinis verslas taip pat turi savo iššūkių, teisingai naudojant technologijas ir interneto galimybes, galima pasiekti puikių rezultatų.

Kaip pradėti verslą sporto ir sveikatinimo sektoriuje?

Kaip pradėti verslą sporto ir sveikatinimo sektoriuje?

Gyvenimas yra dinamiškas, pasižymintis nuolat kintančiomis pozicijomis, vertybėmis, požiūriais. Šiandien nemaža dalis mūsų jau susirūpina savo gyvenimo kokybe, ima propaguoti sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą ir pan. Tad nenuostabu, jog tai suponuoja ir pokyčius verslo sektoriuje – vis dažniau duris atveria nauji masažus, spa procedūras ir kitas sveikatinimo paslaugas teikiantys salonai.

Kaip pardėti verslą – labai aktualus klausimas, bet ir atsakymų į jį virtualioje erdvėje galybė. Dideli srautai naudingos informacijos leidžia rasti atsakymus į visus su tuo susijusius klausimus. Pati verslo kūrimo procedūra yra standartinė, nepriklausomai nuo to, kuriame sektoriuje ketinate įsitvirtinti. Bet kiek plačiau apžvelkime aspektus, į ką atkreipti dėmesį, jei norite kurti verslą sporto, sveikatinimo sektoriuje.

 • Strateginė vieta. Rinkdamiesi strateginę vietą, atsižvelkite į tai, ar šalia nėra konkurentų. Geriau, jei jų nebus, nes į gana užimtą nišą įsilieti naujam verslo subjektui ir taip nelengva. Kitas aspektas – gyventojai. Pavyzdžiui, sporto klubui ar sveikatinimo paslaugas teikiančiam salonui ženkliai efektyviau įsikurti vietoje, kur daugiau gyvena jaunimas, darbingo amžiaus asmenys nei pensinio, kurie nėra tiksliniai klientai. Geras privažiavimas ir stovėjimo aikštelė – didelis privalumas.
 • Patalpos. Sporto klubui ir sveikatinimo paslaugų verslui reikalingos erdvios patalpos, kad galėtumėte pastatyti daugiau inventoriaus. Jei planuojate įkurti sporto klubą, erdvios patalpos svarbios, kad lankytojai galėtų nevaržomai judėti, sportuoti ir tarsi turėtų savo erdvę.
 • Inventorius. Suprantama, kad kuriant naują verslo subjektą išlaidos yra didelės, o investicijų neretai stokojama ar jos yra ribotos. Bet sporto ir sveikatingumo sektoriuje inventorius yra pagrindinis paslaugų teikimo akcentas, todėl taupyti treniruokliams, masažo stalams, sūkurinėms vonioms ir pan. tikrai neverta. Kokybiška įranga bus patvari ir ilgaamžė. Maža to, ji garantuos rezultatyvų jos naudojimą, teikiamų paslaugų kokybę.
 • Žmogiškieji ištekliai. Tiek prekių, tiek paslaugų versle didžioji dalis sėkmės priklauso nuo žmogiškųjų išteklių – nuo dirbančiųjų kompetencijų, žinių, gebėjimų, atsidavimo darbui ir t.t. Paslaugų versle tai net aktualiau, nes paslaugos teikimas tiesiogiai priklauso nuo ją teikiančiojo. Ne nuo įmonės vadovo, bet nuo darbuotojų. Todėl investuokite į kompetentingus specialistus, nes jie garantuos kokybiškas paslaugas, kas augins klientų srautus, kurs gerą Jūsų įmonės įvaizdį.
Paskola verslui – svarbu domėtis ir tinkamai pasiruošti

Paskola verslui – svarbu domėtis ir tinkamai pasiruošti

Greitųjų paskolų įmonių teikiamos paskolos smulkiajam verslui – vienas iš efektyvių verslo vystymo įrankių. Paskolos smulkiajam verslui – tai galimybė išplėsti gamybinę, paslaugų ar prekių bazę, pasirūpinti technologijų inovacijomis, įrengti naujas darbo vietas ir pan. Paskolos, skirtos individualiam verslui, pritaikytos įvairiems poreikiams.

Greitųjų paskolų įmonių teikiamų kreditų sąlygos sukurtos taip, kad atitiktų smulkiojo verslininko poreikius. Stambesniam verslui finansuoti dažniau pasirenkami bankai, o ne paskolas teikiančios įmonės, nes pirmieji finansuoja didesnes sumas.

Greitųjų paskolų įmonės smulkiajam verslui teikia paskolas, atsižvelgdamos į jo specifiką. Kreditai pritaikomi pagal individualius vieno ar kito verslo poreikius. Norėdami įsigyti tokią paskolą, tai galėsite padaryti daug lengviau nei banke ir, dažniausiai, be jokio užstato (nes ir suteikiamos paskolos maksimalus dydis, kaip minėta, – žymiai mažesnis). Universalūs kreditai teikiami bet kuriam tikslui versle finansuoti: transporto, įrangos ar nekilnojamojo turto įsigijimui ir kt.

Klausimai, į kuriuos turite sau atsakyti, prieš imdami paskolą

Verslui pinigai reikalingi, tai savaime suprantama. Tačiau juos teks grąžinti, o sugriežtinus reikalavimus kredito įmonėms, tai gali būti sunkiau nei anksčiau. Todėl svarbu gerai apgalvoti visus savo žingsnius, vystant verslą, stengiantis maksimaliai tiksliai apskaičiuoti, kokie finansiniai iššūkiai Jūsų laukia. Šiais laikais užsiimti verslu – ganėtinai rizikinga, nes didelė nesėkmės galimybė. Tuo labiau, rizikinga verslo pradžiai imti paskolą. Gal geriau palaukti ar pabandyti rasti pinigų iš kitur? Pavyzdžiui, imtis papildomo darbo, kol susitaupysite pakankamą pinigų sumą. Į šiuos klausimus turite atsakyti sau, prieš imdami paskolą verslui. Taip apsidrausite nuo galimų nuostolių, kurie versle tikrai nepageidautini.

Paskolos gavėjas ir teikėjas: abipusis susidomėjimas

Kaip jau minėjome, prieš imdami paskolą, turite domėtis visomis galimybėmis. Štai kodėl, prieš imant bet kokią paskolą rekomenduotina pasiskaityti atsiliepimus internete. Galite naršyklės langelyje suvesti greitąsias paskolas teikiančios įmonės pavadinimą ir pridėti žodelį „atsiliepimai“. Štai vienas iš pavyzdžių: Smspinigai atsiliepimai. Žinoma, svarbu domėtis visomis greitąsias paskolas verslui teikiančiomis įmonėmis. Tačiau domėsitės jomis ne tik Jūs: susidomėjimas bus abipusis, t. y. greitąsias paskolas teikianti įmonė, į kurią kreipsitės, taip pat domėsis Jumis. Tad, ką reikia žinoti, prieš kreipiantis paskolos verslui? Į kokius Jūsų kredito istorijos aspektus atsižvelgs būsimieji kreditoriai?

 • Jūsų būsimojo verslo sritis. Ji turėtų būti potencialiai perspektyvi krizės sąlygomis. Žinoma, mūsų dienomis šansų išlikti gali būti mažai įvairiausiose verslo srityse. Tačiau, pasirinkę perspektyvesnę veiklos šaką, padidinsite teigiamo atsakymo tikimybę;
 • Stabilios pajamos. Šiomis dienomis paskolas teikiančios įmonės ir bankai daug reiklesni skolininkams. Padenginėti kreditą teks laiku, nepraleidžiant įmokų (nors yra įmonių, kurios leidžia praleisti vieną ar kelias įmokas, bet tai – nepatartina). Jeigu nesugebėsite laiku padengti mėnesinių įmokų, tai gresia sankcijomis.
 • Jau pradėtas ir sėkmingai įsibėgėjęs verslas ir teigiama kredito istorija. Šiuo metu daug lengviau gauti paskolą jau įsibėgėjusiam verslui (jei kalbėsime apie bankus, o ne greitųjų paskolų įmones, kur kredito suteikimo sąlygos daug lengviau įvykdomos).

Patarimas pabaigai

Turėkite daugiau nei vieną galimą variantą. Pateikite paraišką keliems bankams ir greitųjų paskolų įmonėms. Taip Jūs padidinsite teigiamo atsakymo tikimybę. O tuo atveju, jeigu paskolą Jums išduoti sutiks keletas įmonių, Jūs galėsite išsirinkti optimaliausią variantą.

Kaip pradėti durų ir langų gamybos verslą?

Kaip pradėti durų ir langų gamybos verslą?

Lauko durys ir plastikiniai langai – paklausi prekė, todėl mąstant pradėti savo verslą, verta apmąstyti ir šią verslo rūšį. Jeigu jau nusprendėte pradėti lauko durų ir plastikinių langų gamybos verslą, kaip ir bet kuriame kitame versle, turite iš anksto susikurti verslo planą. Turite parengti strategiją, atsakydami į tokius klausimus: ar turite pakankamai įgūdžių ir patirties, kurių reikia šiam verslui ir kokias metodikas taikysite pvz., ar gaminsite šarvuotas lauko duris, ar – paprastas; ar pasirūpinote draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe; ar viską padarėte, kad garantuotumėte įsigyjamų medžiagų kokybę ir ilgaamžiškumą?

Turite pasirūpinti ne tik medžiagų kokybe ir kitais, aukščiau išvardintais aspektais, bet ir tuo, ar medžiagos Jums bus pristatomos laiku. Tik tokiu atveju Jūsų verslas klestės. Taip pat labai svarbu būti pasiruošusiam tam, kad kartais gali tekti kompensuoti nuostolius klientams (tačiau to galima išvengti, jei užsakinėsite išskirtinai kokybiškas medžiagas, iš patikimų gamintojų). Taip pat turite būti pasiruošę nuolat plėtoti tiek žaliavų, skirtų gaminti durims ir plastikiniams langams, tiek finansinių išteklių bazes. Turite būti užtikrintas, kad nei vieno, nei kito Jums nepritrūks.

Žinoma, tai sunku, bet turite pasistengti bent jau verslo pradžioje turėti atliekamų resursų. Ir dar vienas svarbus dalykas, labiau susijęs su rinkodara, – kokį pavadinimą parinksite savo įmonei, kurioje bus gaminamos lauko durys ir plastikiniai langai. Nemanykite, kad tai antraeilis dalykas: šiais laikais, kai rinkodaros ir reklamos specialistai vykdo tikrą partizaninį karą, turite sugebėti išsiskirti konkurentų džiunglėse.

Verslo strategijos kūrimas

Planuodami trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, kiekviename veiklos etape, sumažinsite komplikacijų tikimybę ateityje. Jūs turite kurti planus, turėdami omenyje ateities perspektyvą. Nusistatykite „protingą“ laiko periodą, kurio prireiks tam, kad Jūsų verslas įsibėgėtų. Tačiau, Jūs turite ne tik planuoti verslo modelį, bet ir galvoti apie tai, kaip pasieksite klientą. Atidžiai apskaičiuokite savo potencialą rinkoje, atsižvelgdami į kreditorius, bendradarbius ir kitus rinkos dalyvius.

Taip pat apmąstykite tai, ar Jūsų produktas iš tiesų vertingas? Jeigu orientuojatės į vietinę rinką, Jūsų produktas turi skirtis nuo pasauliniam lygiui teikiamų produktų, kitaip tariant, turite atrasti ypatybę, kuri Jūsų produktą paverstų patraukliu būtent vietinei rinkai. Tačiau, jeigu taikote į platesnį pirkėjų spektrą, Jūsų strategija turi atitinkamai plėstis.

Kur pradėti

Pradiniame etape turite nuspręsti, kur pradėsite vystyti savo verslą, t. y. susirasti patalpas lauko durų ir plastikinių langų gamybos cechui ar dirbtuvėms. Turite susirasti pakankamai didelę patalpą, juk joje reikės išdėstyti keletą staklių, surinkimo stalą, atskirą patalpą jau pagamintų durų ir langų saugojimui.

Nuomojamoje patalpoje turi būti geras privažiavimas krovininei mašinai ar bent jau nedideliam mikroautobusiukui, į kurį tilptų lauko durys ir plastikiniai langai, kuriuos iš Jūsų užsisakys potencialūs klientai. Be to, bet kurioje gamybinėje patalpoje turi būti gera elektros instaliacija – vis dėlto, gamyboje naudojamas didelis kiekis technikos ir, jeigu instaliacija neatlaikys, gali kilti gaisras. Apgalvokite šį momentą iš pat pradžių, patikrinkite visų kabelių įtampą ir įsitikinkite jų vientisumu. Taip pat, verta pereiti priešgaisrinės inspekcijos patikrą – neatlikę to, negalėsite dirbti. Galiausiai, nepamirškite sutvarkyti patalpos: nereikalingos dulkės trukdys gamybos procesui.

Taigi nusprendę pradėti lauko durų ir plastikinių langų gamybos verslą, turite apgalvoti daugybę aspektų: pradedant verslo plano sukūrimu ir baigiant tinkamų gamybai patalpų suradimu. Tačiau, net ir įgyvendinę visus pasiruošimo etapus, turite būti pasiruošę įvairiems netikėtumams: gali iškilti nesklandumų su tiekėjais, koją gali pakišti konkurentai. Tačiau, jeigu būsite pasikaustę verslo administravimo ir rinkodaros srityse, Jums bus lengviau įveikti šiuos sunkumus. Netgi neprivalote būti nepakartojamu staliumi (stalius galima pasisamdyti) – verslininkas visų pirma yra geras vadybininkas ir tik po to savo verslo šakos specialistas. Taigi linkime sėkmės – nebijokite iššūkių!

 

Investuotojo pradžiamokslis

Investuotojo pradžiamokslis

Investicijos – tai priemonės, kurios yra įdedamos į atitinkamus komercinius procesus arba finansinį instrumentą, siekiant pelno. Šiuolaikinei ekonomikai investavimas – vienas svarbiausių ir reikalingiausių procesų. Žiūrint iš ekonominės pusės, bet kurias lėšas galima leisti dviem būdais: arba paslaugų, ar daiktų pirkimui, arba taupyti ir kaupti jas. Jeigu lėšos necirkuliuoja – tai, tuo pačiu, sumažina jų vertę (kaip infliacijos pasekmė), o, globaliu mastu, sumažina apyvartą ir iššaukia krizę.

Taigi, jeigu lėšos priklauso vienam ar kitam subjektui (fiziniam ar juridiniam asmeniui), tai investavimas – praktiškiausias ir daugiausiai naudos atnešantis taupymo būdas ir, tuo pačiu, – galimybė padidinti turimus finansus. Investavimui priskirti galima net banko sąskaitos atidarymą, nes gaunamas lėšas bankas paskirsto savo nuožiūra, investuodamas į komercinius projektus ir pan.

Investicijų tipai

Finansinės investicijos

Finansinės investicijos – tai daugiausia vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę investuoti į kokį nors materialųjį ar nematerialųjį turtą netiesiogiai. Pagrindiniai vertybiniai popieriai yra šie:

1. Akcijos – vertybiniai popieriai, kuriuos įsigijęs investuotojas tampa akcinės bendrovės bendrasavininkiu. Net labai nedidelio akcijų kiekio įsigijimas suteikia galimybę dalyvauti ar bent jau prisidėti prie akcinės bendrovės valdymo. Akcininkas įgauna teisę dalyvauti visuose akcinės bendrovės valdymui skirtuose susirinkimuose, pasitarimuose, taip pat, – gauti išsamią ir patikimą informaciją apie jos būklę ir, o tai maloniausia dalis, – gauti dividendus.

2. Obligacijos – skolos vertybiniai popieriai. Šis žodis kyla iš anglų kalbos žodžio „оbligation“, kurio pirminė reikšmė – įsipareigojimas. Obligacijos – tai vertybiniai popieriai, kurie patvirtina, kad viena ar kita įmonė arba vyriausybė paėmė skolon iš kreditoriaus tam tikrą sumą ir privalo grąžinti šiuos pinigus galutinai ir su procentais už naudojimąsi. Įmonės obligacijų pirkėjas tampa jos kreditoriumi, o ne bendrasavininkiu, kokiu galėtų tapti nusipirkęs bendrovės akcijų. Procentas, kuris bus priskaičiuotas, visada aptariamas iš anksto, tai reiškia žemą rizikos lygį, būtent todėl obligacijų nešamas pelnas yra nedidelis.

3. Investicinis fondas – tai daugelio investuotojų vienoje vietoje sutelkti pinigai, kuriuos fondas investuoja į akcijas, obligacijas ar kitas finansines priemones pagal nusistatytą fondo strategiją. Norėdami pasirinkti fondą, turite žinoti, kokiam laikui planuojate investuoti, kokį rizikos lygį žadate pasirinkti, kiek norite uždirbti. Galite kas mėnesį investuoti nusistatytą pinigų sumą arba investuoti didesnę sumą iš karto.

Nefinansinės investicijos:

Nefinansinės investicijos – tai investicijos į materialųjį turtą. Dažniausios nefinansinės investicijos yra dviejų rūšių:

1. Investicijos į nekilnojamąjį turtą. Ši investavimo sfera ganėtinai pelninga, tuo atveju, jeigu ekonomika stabiliai vystosi. Tačiau, krizės atveju, galimas tiek aukštas pelnas, tiek lėšų praradimas dėl NT objekto kainos smukimo. Investicijos į nekilnojamąjį turtą skirstomos pagal tai, ar neša pastovias pajamas, ar – ne. Pastovias pajamas investuotojas gauna nuomodamas nusipirktą būstą ir, gaudamas, reguliarias mėnesines pajamas už komercinių ar gyvenamųjų patalpų nuomą. Tokiu būdu, jis turi galimybę padengti palūkanas bankui.
Tačiau, jeigu turite žemės sklypą, kurio paskirtį tik žadate pakeisti ir, dėl to, kurį laiką negalite jo parduoti, tai bus investicija į nekilnojamąjį turtą, kuri pastovių pajamų neneša. Tačiau, netgi pirmasis būdas, kuris atrodo patrauklus dėl pastovių pajamų, turi savų trūkumų: būtinybė mokėti mokesčius ir nuolat stebėti nuomojamo objekto būklę ir būti užtikrintam, kad nuomininkai nevėluos sumokėti nuomą ir kt.

2. Kolekcinės vertybės, žaliavos: Šią investicijų rūšį kartais vadina investicijomis į aistrą, t. y. į tai, kuo žavitės: paveikslus, kitus meno kūrinius, automobilius ar brangiuosius metalus bei akmenis. Tai, turbūt, stabiliausias ir seniausias investicijų būdas. Nuo senų senovės, neturėdami kitų patikimų investicijų rūšių, žmonės kartas nuo karto investuodavo į auksą, sidabrą ir kitus metalus. Šių investicijų vertė neabejotinai auga, tačiau trūkumas – tas, kad investuoti nedidelę sumą, praktiškai, neįmanoma, dėl to, kad pirminė tokių daiktų įsigijimo vertė yra gana didelė.

Apibendrinimas

Taigi Jums rinktis, kokią investicijų rūšį pasirinksite. Tačiau norime patarti neskubėti ir žinių semtis ne tik skaitant, bet ir gyvai bendraujant (su bankų konsultantais ar kitais su investavimu puikiai susipažinusiais žmonėmis). Kai jau galutinai apsispręsite, kur norite investuoti, visada omenyje turėkite galimą riziką. Deja, investavime, kaip ir gyvenime, galioja taisyklė, kad rizika kartais gimdo puikius rezultatus, o kartais, nors ir labai gaila, gali smarkiai nudeginti.

Dažniausios klaidos pradedant verslą

Dažniausios klaidos pradedant verslą

Kiekvieną dieną daugybė paprastų, normalių ir protingų žmonių ryžtasi pradėti savo verslą. Apžvelgdami šio sumanymo galimus pavojus, mažai kas iš jų žino, kaip lengvai galima išvengti spąstų, į kuriuos taip dažnai patenka pradedantieji verslininkai.

Jeigu esate pradinėje verslo kūrimo fazėje, turime Jus įspėti: stenkitės išvengti toliau vardijamų klaidų, tarsi nuo to priklausytų Jūsų gyvybė. Iš dalies, galima sakyti, kad tai ne tik vaizdinga metafora. Nuo to, ar sugebėsite išvengti klaidų versle, priklausys Jūsų finansinis gyvenimas. Turbūt neverta įrodinėti jo svarbos.

Tarkime, Jūs pradedate teikti santechnikos paslaugas. Aptarkime tuos spąstus, kuriuos, galbūt, net to nesuvokdami, verslininkai susikuria patys sau ir kurių Jūs turite pasistengti išvengti. Pateiksime 11 aspektų:

1. Kuriama darbo vieta sau, o ne verslas. Taip, iš pradžių Jūs būsite įtraukti į kasdienines operacijas, bet atminkite, kad galutinis tikslas yra iškelti verslą į kur kas aukštesnį lygį, nei tiesiog kasdieninį darbą, kuriame plušate diena iš dienos. Dirbkite taip, kad verslas augtų ir taptų ne tik paprasta darbo vieta. Kitaip tariant, dirbkite vardan verslo, o ne tik versle. Taigi, prisiminus mūsų pavyzdį, jeigu kuriate santechnikos verslą, neprivalote tiesiogiai užsiimti kanalizacijos ir vamzdžių tvarkymu, bet turite rūpintis tokiais verslo aspektais, kaip vadyba, darbuotojų parinkimas ir įdarbinimas, ir jų darbo įvertinimas.

2. Buvimas puikiu santechniku bet nenutuokimas, kaip parduoti santechnikos (ar kitokias) paslaugas. Jūsų ankstesni darbai yra tarsi praktika, galinti padėti vystyti savo verslą. Norėdami pradėti savo verslą, turite būti patyręs visose srityse, ne tik tose, kuriose vystysite verslą. Būkite įsitikinę, kad darbuose, kuriuos teko dirbti, atkreipėte dėmesį į visus aspektus, susijusius su Jūsų pradedamu verslu, nesvarbu, kokie jie buvo, svarbu, kad surentėte pagrindus mokydamiesi, kaip pradėti savo verslą.

3. Verslo partnerio susiradimas. Dauguma žmonių dalinasi kapitalu su verslo partneriu. Taip, egzistuoja pavyzdžių, kai partnerystė veikia, bet daugelis tokių verslo modelių nepasiteisina. Nebent esate visiškai garantuotas savo partnerio patikimumu.

4. Verslas pradedamas nuo nulio, užuot pirkus jau egzistuojantį modelį. Pradėjimas nuo nulio gali atrodyti nebrangus, bet tai kainuos labai daug brangiausio Jūsų turto – laiko. Nusipirkite nuvertėjusį verslą ir „pastatykite jį ant kojų“, vietoje to, kad pradėtumėte nuo nulio.

5. Galvojama, kad verslo idėja išsivystys į įmonę. Žmonės, kurie kuria sėkmingą verslą, nesikoncentruoja ties preke, paslauga ar išradimu, jie koncentruojasi ties puikios įmonės sukūrimu. Ir Jūs turėtumėte taip elgtis. Grįžtant prie mūsų pavyzdžio, – nesusitelkite per daug ties santechniko paslaugų suteikimu; susitelkite ties tuo, kaip santechniko paslaugas padaryti kuo labiau prieinamas ir patrauklias.

6. Per siaurai mąstoma. Daugelis pradedančiųjų verslininkų yra susikoncentravę ties uždirbamais pinigais, užuot kurdami naudą, kurdami kažką didingesnio ir įspūdingo. Svarbu priešakyje nuolat turėti aukštesnį tikslą ir siekti aukštumų.

7. Konkuruojama vien tik kainos atžvilgiu. Tai bene greičiausias kelias į bankrotą.
Verslo esmė – siekti naudos ir tai, kad mažinsite kainas, neatneš jokios naudos, atvirkščiai, mažins Jūsų pelną, esant didesnėms išlaidoms. Mokykitės apie rinkodarą ir pardavimus, kad galėtumėte išlikti kainų karuose.

8. Bandymas sutrumpinti savo kelią į sėkmę. Taupydami atlyginimų sąskaita ir bandydami visą darbą atlikti patys, Jūs pamirštate, kad niekas iš šalies nesukurs už Jus Jūsų verslo. Koncentruokitės ties verslo gerinimu, o ne kelių eurų sutaupymu.

9. Pigiai apmokamų darbuotojų samdymas. Gaunate tai, už ką mokate. Tinkamų darbuotojų samdymas yra ypač svarbus, tad nesamdykite pigesnės darbo jėgos. Geriau palaukite, kol rasite tinkamą darbuotoją.

10. Susikoncentravimas tik ties viena verslo sudedamąja dalimi. Verslo sėkmę lemia trys veiksniai:

 • Pardavimai ir rinkodara;
 • Finansai ir administravimas;
 • Operacijos.

Jūsų užduotis visas šias sritis priversti dirbti unisonu, ne tik tą sritį, kurioje esate itin stiprus.

11. Vengimas testuoti ir skaičiuoti. Žinoti Jūsų verslui svarbius skaičius – gyvybiškai svarbu. Jūs negalite valdyti to, ko nesate apskaičiavę. Skaičiuokite viską nuo pirmosios dienos: pradedant tuo, kiek planų turite, baigiant tuo, kiek pardavimų atliekate.

12. Darbų atlikimas ir sumokėjimas tik vieną kartą. Raktas į sėkmę – dirbti ir sukurti ilgalaikius santykius. Išmokite struktūruoti savo klientus, Jūsų verslą ir jo uždirbamą pelną. Tokiu būdu sukursite sėkmingą verslą.

Jūs galėjote pastebėti, kad pateikėme 12, o ne 11 aspektų, į kuriuos turite atsižvelgti, pradėdami verslą. Taip pasielgėme, kad patvirtintume aksiomą, kad geras verslas visada atneša tai, ko tikėjotės, bet puikus verslas pateikia daugiau nei tikėjotės.

1 of 2
12